Home 사이버 홍보실 특허출원
 
  특허출원   10-2008-0117291
  금속배관의 분기배관 접속자리 성형을 위한 가이드 장치  
  특허출원   10-2008-0119509
  금속배관용 축관기 및 그 축관된 배관  
  디자인등록출원   30-2008-0051379
  소방파이프용 연결구
 
  디자인등록출원   30-2009-0014055
  천정 등용 반사판
 
  특허출원   10-2009-0030729
  방등장치
 
  특허출원   10-2009-0034569
  옹벽과 그 시공방법